Podmienky registrácie

Podmienky registrácie / Obchodné podmienky

1. stránka zh-sluzby.sk je prevádzkovaná spoločnosťou GAMI Computers s.r.o. , IČO 47 002 981 (ďalej len prevádzkovateľ).

2. zverejnením Vašej ponuky služieb na www.zh-sluzby.sk, dávate súhlas na zverejňovanie vašich osobných údajov , ktoré uvediete pri danej službe.

3. objednávka vzniká online formovu a nie je preto poskytovana zmluva v papierovej podobe.

4. prevádzkovateľ len sprostredkováva kontakt medzi ponukou a dopytom služby , nepreberá tak záruky za kvalitu, dodanie, zaplatenie služby a pod.

5. prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát osoby ponúkajúcej svoje služby,alebo získaných preniknutím do systému stránky treťou osobou a nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie serveru.

6. prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov služby serveru upravovať a inovovať, vykonať zmeny v inzeráte, inzerát nezverejniť ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, prípadne vykonať iné úpravy podľa svojho uváženia.

7. údaje o používateľoch portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochdrane osobných údajov,

8. pridanie ponuky na stránku zh-sluzby.sk je spoplatnené sumou :

Pre fyzické osoby:       – zaregistrovanie vašej ponuky je možné na 6 alebo 12 mesiacov

– za 6 mesiacov je poplatok 15€ bez DPH a pri 12 mesačnej registrácií je to len 25€ bez DPH.

Pre právnické osoby:   – zaregistrovanie vaše ponuky na 6  alebo 12 mesiacov.

– za 6 mesiacov je spoplatnenie 30€ bez DPH, pri 12 mesačnej registrácií je to 50€ bez DPH,

9. inzerát bude uverejnený až po uhradení poplatku.

10. všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2016. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce OP.

11. zrušiť objednávku je možne len do momentu, kým poskytovateľovi nie je odvedený poplatok.

12. pri predčasnom ukončení služby zo strany objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie uhradenej čiastky.

13. za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu / ov alebo mena adresára Objednávateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

14. poskytovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť na svojej stránke zh-sluzby.sk informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah Objednávky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť.

15. Vypísaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.

16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu klienta tieto všeobecné obchodné podmienky a cenník.